Servicevoorwaarden

Welkom bij RIJiK

Hartelijk dank dat je ons abonnement, producten en services (Services) gebruikt. Onze Services worden, tenzij anders vermeld in eventuele aanvullende voorwaarden, aangeboden door RIJiK B.V. 73398624 en daaraan gelieerde ondernemingen.

RIJiK zet zich continu in om het “gedoe en geregel” als gevolg van het bezit en/of gebruik van een auto of ander type voertuig (Voertuig) bij jou uit handen te nemen. We maken het voor jou makkelijk door alles slim te bundelen, te combineren en toegankelijk te maken.

Door onze Services te gebruiken ga je akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

De Services van RIJiK zijn zeer gevarieerd. Daarom kunnen soms aanvullende voorwaarden of productenvereisten van toepassing zijn, deze zijn beschikbaar bij de betreffende Services en maken deel uit van je overeenkomst met ons als je Services gebruikt.

Onze financiële diensten

Enkele Services vallen onder de Wet van het financieel toezicht (Wft). RIJiK is hiervoor aangesloten bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 12046365, Het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (KiFiD) 300.017316 en beschikt over gediplomeerde mensen om je te kunnen adviseren en voor je te bemiddelen in voertuigverzekering- en financieringsoplossingen.

Meer uitleg vind je in onze Dienstenwijzer.

Onze Services gebruiken

We kunnen serviceaankondigingen, administratieve berichten of andere informatie sturen in verband met je gebruik van de Services of aan jou verbonden Voertuigen. Je kan je voor sommige van deze berichten afmelden.

Het is belangrijk dat je alle beleidsregels die in onze Services worden weergegeven naleeft en dat je ze gebruikt op de wettelijk toegestane wijze. We kunnen de levering van Services aan jou opschorten of stopzetten wanneer je niet voldoet aan onze voorwaarden, beleid of wettelijke vereisten.

Door gebruik van onze Services verkrijg je niet automatisch intellectuele eigendomsrechten op onze Services.

Jouw RIJiK-account

Via jouw RIJiK-account heb je toegang tot alle gegevens betreffende jouw Voertuig(en), je Services en te gebruiken Services. Gebruik altijd een sterk wachtwoord en bewaar deze vertrouwelijk om je RIJiK-account te beschermen. Als je niet-geautoriseerd gebruik van je wachtwoord of RIJiK-account opmerkt dien je direct contact met ons op te nemen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op jouw account.

Jouw privacybescherming

In ons Privacybeleid leggen we uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens en hoe we deze beschermen als je onze Services gebruikt. We vinden jouw Privacy erg belangrijk.

Onze Software / app

RIJiK verleent jou een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie om de software die RIJiK aan je levert als onderdeel van de Services te gebruiken. De licentie wordt uitsluitend verstrekt om je in staat te stellen de Services te gebruiken en te benutten op een wijze die voldoet aan de voorwaarden.

Je mag geen enkel deel van onze Services kopiëren, aanpassen, verspreiden, verkopen of leasen en de broncode van die software niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen te extraheren, tenzij dergelijke beperkingen bij wet zijn verboden of je onze schriftelijke toestemming hebt gekregen.

Jouw gegevens in onze Services

Om je maximaal Service te verlenen is het belangrijk dat je jouw gegevens actueel houdt en wijzigingen zo snel mogelijk met ons deelt.

Sommige Services staan je toe om inhoud te uploaden, toe te voegen, op te slaan te verzenden of te ontvangen. Je behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten die betrekking hebben tot die inhoud. Wat van jouw is, blijft van jou.

Wanneer je gegevens uploadt, toevoegt, opslaat, verzendt of ontvangt in onze Services verleen je RIJiK (en degene waarmee ze samenwerken) een licentie om deze wereldwijd te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (vb. geanonimiseerde statistieken). De rechten die je ons verleent in licentie, zijn bedoelt voor het beperkte doel om onze Services uit te voeren, te verbeteren, te promoten en nieuwe services te ontwikkelen binnen de Mobiliteitssector. De licentie behoud haar geldigheid, ook als je het gebruik van de Services staakt.

Jouw RIJiK-account biedt de mogelijkheid om bij bepaalde Services inhoud te verwijderen.

Als je suggesties of feedback met ons deelt zijn we je erg dankbaar en kunnen we deze gebruiken zonder enige verplichting aan jou.

Meer informatie over hoe RIJiK inhoud gebruikt en opslaat vind je terug in het Privacybeleid of in de Aanvullende voorwaarden van de Services.

Onze Services aanpassen en beëindigen

Voortdurend passen wij onze Services aan en proberen we deze te verbeteren. We kunnen mogelijkheden of functies toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een Service opschorten of zelfs volledig stopzetten.

RIJiK zal haar Services ook voortdurend afstemmen op de actuele wet- en regelgeving.

Je kan altijd, elk moment de Services opzeggen en stopzetten. Wij zouden het jammer vinden als je ons verlaat. RIJiK kan ook op elk gewenst moment de levering van Services aan jou stopzetten, nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze Services.

Bij enkele Services, zoals maar niet beperkt tot autoverzekeringen en/of financieringen kunnen aanvullende (financiële) voorwaarden gesteld worden bij het direct opzeggen.

Onze garanties en voorbehouden

RIJiK zet zich dagelijks met passie in om je maximaal te ondersteunen rondom alles wat je wilt weten en regelen voor jouw Voertuig(en).

Je mag van ons verwachten dat we onze Services met een redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid leveren en hopen dat je graag van de Services gebruik zult maken.

Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden of Aanvullende voorwaarden doen RIJiK en zijn leveranciers of distributeurs geen specifieke beloften voor de Services. We doen geen toezeggingen over de inhoud in de Services en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid van de Services om te voldoen aan jouw behoeften. We leveren de Services als zodanig (“as is”).

Voor zover wettelijk is toegestaan, sluiten we alle garanties uit.

Aansprakelijkheid voor onze Services

Indien wettelijk toegestaan, zijn RIJiK, partners, leveranciers en distributeurs van RIJiK niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, winst, gegevens, of indirecte speciale, morele of punitieve schade of gevolgschade.

Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van RIJiK voor een claim onder deze Voorwaarden, inclusief enige impliciete garantie, beperkt tot een bedrag dat je aan ons hebt betaalt voor de Services of, als we daarvoor kiezen, tot het opnieuw leveren van de Services aan jou.

RIJiK en haar partners, leveranciers en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet redelijkerwijs kan worden verwacht.

Als consument heb je wettelijke rechten. Voor het persoonlijk gebruik van de Services beperkt niets in deze of Aanvullende voorwaarden de wettelijke rechten waarvan geen afstand kan worden gedaan door middel van een contract.

Zakelijk gebruik van onze Services

Wanneer je onze Services namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden. Het bedrijf zal RIJiK en zijn partners, vertegenwoordigers en medewerkers vrijwaren tegen schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken, of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van Services of schending van deze voorwaarden inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocaatkosten.

Over deze Voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden, of eventuele voorwaarden die van toepassing zijn op een Service, aanpassen om bijvoorbeeld wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services te weerspiegelen. Het is belangrijk dat je deze voorwaarden regelmatig bekijkt, wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Wijzigen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en treden 14 dagen na publicatie in werking. Wijzigingen als gevolg van nieuwe Services, functies of die om juridische redenen aangebracht worden zijn onmiddellijk van kracht.

Als je niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een Service, beëindig je het gebruik van de Services.

Bij een conflict tussen deze en de aanvullende voorwaarden zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing op dat conflict.

Deze Voorwaarden beheersen de relatie tussen jou en RIJiK. Aan de voorwaarden kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Als je niet voldoet aan de voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen betekend dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken.

Als een bepaalde voorwaarden niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.

Automatische incasso

De kosten overeenkomstig aan het gebruik van de Services worden door RIJiK automatisch geïncasseerd. De incasso wordt iedere eerste dag van de nieuwe maand verwerkt. Door het gebruik van de Services verleen je RIJiK onderstaande machtiging:

“Ik geef toestemming aan mijn bank om doorlopend en/of éénmalig een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht(en) van RIJiK”

Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze binnen 56 dagen door jouw bank terug laten boeken.

Heersend recht en rechtbanken

Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden worden beslecht bij de rechtbank in Alkmaar.